Што е прилог и што е неговото значење во секојдневниот живот?