Видови софтвер што се користат за снимање на екранот