Мир на тебе: О шеик, сонував дека говорниците на џамиите горат, а некои од куќите горат.